1. INLEIDING

1.1 Algemeen reglement geldig voor wedstrijden gecommuniceerd op het Kattebroek Instagram kanaal: https://www.instagram.com/Kattebroek & het Kattebroek Facebook-kanaal: https://www.facebook.com/Kattebroek

1.2 Deze wedstrijd wordt georganiseerd door DD Kattebroek BV, Elegemstraat 160 – 1700 Dilbeek hierna genoemd Kattebroek of wedstrijdorganisator. Dit wedstrijdreglement bevat de voorwaarden en regels die van toepassing zijn voor de deelnemers aan alle wedstrijden die Kattebroek organiseert via haar Instagram kanaal: https://www.instagram.com/Kattebroek & haar Facebook-kanaal: https://www.facebook.com/Kattebroek

1.3 Als er bij een wedstrijd specifieke voorwaarden van toepassing zijn, dan wordt er bijkomend een bijzonder wedstrijdreglement opgemaakt voor die wedstrijd. De bepalingen van dat bijzonder wedstrijdreglement hebben voorrang op andersluidende voorwaarden of regels in het algemene wedstrijdreglement. Indien de regels niet andersluidend zijn, worden beide reglementen samen gelezen.

2. DEELNEMINGSVOORWAARDEN

2.1 In principe kan elke persoon ouder dan 18 jaar en officieel gevestigd in België, deelnemen aan een (online) wedstrijd van Kattebroek.

2.2 Minderjarigen mogen evenwel slechts deelnemen aan een online wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van 1 van hun ouders of voogd. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat Kattebroek ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, of kan zijn/haar recht op een prijs worden afgenomen.

2.3 Een deelname is pas geldig wanneer er voldaan wordt aan de voorwaarden vermeld in de respectievelijke Instagram post en Facebook post.

2.4 Onvolledige of niet correct geregistreerde deelnames worden als ongeldig beschouwd. Een deelnemer die meerdere deelnames indient of die het wedstrijdreglement niet naleeft, wordt gediskwalificeerd.

3. WEDSTRIJDVERLOOP

3.1 De actie die moet ondernomen worden om deel te nemen aan de wedstrijd wordt steeds duidelijk vermeld in de respectievelijke Instagram posts, terug te vinden via: https://www.instagram.com/Kattebroek & in de Facebook posts, terug te vinden via: https://www.facebook.com/Kattebroek

3.2 Het bepalen van de winnaars gebeurt uiterlijk 7 werkdagen na het afsluiten van de wedstrijd op Instagram. De winnaar wordt bepaald door een onafhankelijke jury bestaande uit 2 leden van het team van Kattebroek.

3.3 Elke winnaar wordt persoonlijk gecontacteerd via direct message binnen het Instagram platform of het Facebook platform. Kattebroek zal in hetzelfde bericht vragen om persoonlijke gegevens door te sturen. Indien de winnaar deze gegevens niet doorstuurt binnen de 2 werkdagen wordt een andere winnaar aangeduid.

3.4 Over de uitslag van de wedstrijd wordt niet gecorrespondeerd. Maximum 1 deelname per klant. Prijzen zijn niet inwisselbaar voor geld of tegoedbonnen in eender welke vorm.

4. PRIJZEN

4.1 Niet afgehaalde prijzen op datum van afspraak komen te vervallen in hoofde van de winnaar en komen automatisch toe aan de wedstrijdorganisator.

4.2 Indien een nieuwe winnaar wordt aangeduid omwille van bovenstaande regels, gelden voor deze winnaar dezelfde regels. Indien de winnaar geen geldige contactgegevens opgeeft, staat het de wedstrijdorganisator vrij een nieuwe winnaar aan te duiden.

4.3 De wedstrijdorganisator kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, of omwille van veiligheidsoverwegingen of andere redenen van overmacht, een wedstrijd annuleren of wijzigen.

4.4 De prijzen zijn onder geen beding in speciën uitkeerbaar noch omruilbaar voor een andere prijs en geven geen recht op een waardebon of korting. De prijzen zijn niet overdraagbaar aan derden.

4.5 Indien de prijs het toegangsrecht inhoudt om deel te nemen aan een bepaalde activiteit (zoals een evenement, geleid bezoek,…) dan behelst de prijs ook enkel en alleen dat toegangsrecht, tenzij anders vermeld. Het is de organisator van die activiteit die alle voorwaarden bepaalt. (bv. Aanwezig zijn op een bepaald uur of een bepaalde plaats, het toegangsrecht beperken in de tijd of leeftijdsvoorwaarden stellen.)

4.6 Indien de prijs een geschenkbon betreft, dan kan de geldigheid daarvan beperkt zijn in de tijd.

4.7 Indien de prijs voorwerpen betreft waarvoor er een waarborgregeling geldt voor consumptiegoederen, zoals elektrische en elektronische apparaten, dan zijn de algemene voorwaarden van de producent van deze voorwerpen van toepassing.

5. AANSPRAKELIJKHEID

5.1 Door deel te nemen aan deze wedstrijd verklaart de deelnemer zich akkoord met de volledige inhoud van huidig reglement en de wijze van kennisgeving. Uitslagen en beslissingen van de organisatoren kunnen niet worden aangevochten, om welke reden ook.

5.2 Klachten omtrent de wijze waarop deze wedstrijd plaatsvindt, kunnen schriftelijk bezorgd worden aan Kattebroek BV, Elegemstraat 160 – 1700 Dilbeek, met duidelijke vermelding van de titel van de desbetreffende wedstrijd.

5.3 De organisator kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, kosten en rechtstreekse of onrechtstreekse schade, van welke aard ook, die een gevolg zouden zijn van de deelname aan de wedstrijd en de toekenning van de prijzen.

5.4 Kattebroek is niet verantwoordelijk voor wijzigingen aan of annulatie van deze wedstrijd tengevolge van overmacht, fraude, onwettigheid van de actie of diefstal.

5.5 Kattebroek is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer onvoldoende, onvolledige of foute contactgegevens opgaf bij zijn deelname.

5.6 Indien Kattebroek genoodzaakt is een wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan Kattebroek hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.

5.7 Facebook en Instagram kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de wedstrijd die door de wedstrijdorganisator wordt georganiseerd.

© 2020 - Kattebroek | Event Venue