Privacyverklaring

Hieronder kan u onze privacyverklaring terugvinden.

Wie verwerkt de persoonsgegevens? 

DD Kattebroek BV

Elegemstraat 160

B-1700 Dilbeek

BTW: BE0548.995.155

E-mail: info@kattebroek.be

Tel: 02/466.18.98

Persoonsgegevens die wij verwerken

DD Kattebroek BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij kunnen verwerken:

Identificatiegegevens:
– Persoonlijke identificatiegegevens
– Identificatiegegevens andere dan het rijksregisternummer, uitgegeven door de Overheid
Financiële bijzonderheden:
– Financiële identificatiegegevens
– Financiële transacties
Beeldopnamen:
– Afbeeldingen
– Bewakingsbeelden

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

DD Kattebroek BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

DD Kattebroek BV verzamelt persoonsgegevens om u een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. De verzameling van persoonsgegevens wordt uitgebreider naarmate u intensiever gebruik maakt van de website en onze online dienstverlening.

Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van de website en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende welbepaalde doeleinden:

 • Het aanbieden en verbeteren van een algemene en gepersonaliseerde dienstverlening; inclusief facturatiedoeleinden, aanbod van informatie, nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig en/of noodzakelijk zijn voor u, de verkrijging en verwerking van gebruikersbeoordelingen en het verlenen van ondersteuning.
 • Het aanbieden en verbeteren van de aangeleverde producten; persoonsgerichte en specifieke producten aan de hand van geleverde informatie en gegevens.
 • De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen.
 • Marketing doeleinden

Bij een bezoek aan het de website van DD Kattebroek BV worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer u de website van DD Kattebroek BV bezoekt verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.
De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik binnen DD Kattebroek BV.
We kunnen u dan ook geruststellen dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen die aan ons verbonden zijn. DD Kattebroek BV heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.

Wij gebruiken ook cookies!

Tijdens een bezoek aan onze website kunnen ‘cookies’ op uw harde schijf geplaatst worden om het platform/de website beter af te stemmen op de behoeften van de terugkerende bezoeker. Niet-functionele cookies helpen ons om uw bezoek aan het platform te optimaliseren en om technische keuzes te herinneren.
Voor een verder begrip van de wijze waarop wij cookies gebruiken om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken, verwijzen wij u graag door naar onze Cookieverklaring.
Als u de website van DD Kattebroek BV wil consulteren, is het aan te raden dat u cookies ingeschakeld hebt. Hoe u cookies kan uitschakelen, staat te lezen in onze Cookieverklaring.

Wat zijn mijn rechten?

Garantie van een rechtmatige en veilige verwerking van de persoonsgegevens

DD Kattebroek verwerkt uw persoonsgegevens steeds eerlijk en rechtmatig. Dit houdt volgende garanties in:

 • Persoonsgegevens worden enkel conform de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden van deze Privacyverklaring verwerkt.
 • Persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor zover dit toereikend, ter zake dienend en niet overmatig is.
 • Persoonsgegevens worden maar bewaard zolang dit noodzakelijk is voor het verwezelijken van de omschreven en gerechtvaardigde doeleinden in deze Privacyverklaring.

De nodige technische en beveiligingsmaatregelen werden genomen om de risico’s op onrechtmatige toegang tot of verwerking van de persoonsgegevens tot een minimum te reduceren. Bij inbraak in haar informaticasystemen zal DD Kattebroek BV onmiddellijk alle mogelijke maatregelen nemen om de schade tot een minimum te beperken.

Recht op inzage/rectificatie/wissen van uw persoonsgegevens

Bij bewijs van uw identiteit als Gebruiker, beschikt u over een recht om van DD Kattebroek BV uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens. Wanneer DD Kattebroek BV uw gegevens verwerkt, heeft u bovendien het recht om inzage te verkrijgen in de verzamelde persoonsgegevens. Indien u wenst uw recht op inzage te gebruiken, zal DD Kattebroek BV hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via het versturen van een e-mail naar info@kattebroek.be.

Onnauwkeurige of onvolledige persoonsgegevens kunnen steeds verbeterd worden. Het is aan u om in de eerste plaats zelf onnauwkeurigheden en onvolledigheden aan te passen. U kan uw recht op verbetering uitoefenen door een aanvullende verklaring te verstrekken aan DD Kattebroek BV. DD Kattebroek BV zal hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvullende verklaring.
U heeft bovendien het recht om zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens door ons te laten wissen. U kan slechts beroep doen op dit recht om vergeten te worden in de hiernavolgende gevallen:

 • Wanneer de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij oorspronkelijk werden verzameld;
 • Wanneer de persoonsgegevens verzameld werden op basis van verkregen toestemming en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking;
 • Wanneer bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen prevalerende dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan;
 • Wanneer de persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt;
 • Wanneer de persoonsgegevens gewist moeten worden overeenkomstig een wettelijke verplichting.

DD Kattebroek BVBA beoordeelt de aanwezigheid van een van de voornoemde gevallen.

Recht op beperking van/bezwaar tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

Gebruiker heeft het recht om een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te verkrijgen:

 • Gedurende de periode die DD Kattebroek BV nodig heeft om de juistheid van de persoonsgegevens te controleren, in geval van betwisting;
 • Wanneer de gegevensverwerking onrechtmatig is en Gebruiker verzoekt tot een beperking van de verwerking in plaats van het wissen van de persoonsgegevens;
 • Wanneer DD Kattebroek BV de persoonsgegevens van de Gebruiker niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden en Gebruiker de persoonsgegevens nodig heeft inzake een rechtsvordering;
 • Gedurende de periode DD Kattebroek BV nodig heeft om de aanwezigheid van de gronden voor het wissen van persoonsgegevens te beoordelen.

Gebruiker heeft bovendien te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens. DD Kattebroek BV  staakt hierna de verwerking van uw persoonsgegevens, tenzij DD Kattebroek BV dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking van uw persoonsgegevens kan aanvoeren die zwaarder wegen dan het recht van de Gebruiker op bezwaar.
Indien Gebruiker wenst om deze rechten uit te oefenen, zal DD Kattebroek BV hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar info@kattebroek.be

Recht op gegevensoverdraagbaarheid

Gebruiker heeft het recht om de aan DD Kattebroek BV verstrekte persoonsgegevens in een gestructureerde, gangbare en machine leesbare vorm te verkrijgen. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om deze persoonsgegevens over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke wanneer de verwerking van de persoonsgegevens uitsluitend rust op de verkregen toestemming van de Gebruiker.
Indien Gebruiker wenst om dit recht uit te oefenen, zal DD Kattebroek BV hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via een e-mail naar info@kattebroek.be.


Recht op het intrekken van mijn toestemming/recht om klacht in te dienen

Gebruiker heeft te allen tijde het recht om zijn toestemming in te trekken. Het intrekken van de toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan, onverlet. Daarnaast heeft Gebruiker het recht om klacht in te dienen betreffende de verwerking van zijn persoonsgegevens door DD Kattebroek BV bij de Belgische Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer.
Indien Gebruiker wenst dit recht uit te oefenen, zal DD Kattebroek BV hieraan gevolg geven binnen één (1) maand na het ontvangen van de aanvraag. De aanvraag gebeurt via aangetekende zending of via e-mail naar info@kattebroek.be

Hoe wij uw persoonsgegevens beschermen

DD Kattebroek BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@kattebroek.be

© 2020 - Kattebroek | Event Venue