Algemene voorwaarden

Hieronder kan u onze algemene voorwaarden terugvinden.

1.    Elke prijsvraag, offerte, betaling of begin van aanvang van onze diensten houdt de uitsluitende toepassing in van deze algemene voorwaarden, die de klant erkent te kennen en als dusdanig aanvaardt, met uitsluiting van gelijk welke andere voorwaarden of eigen voorwaarden van de klant. De verbrekingsmogelijkheid van artikel 1794 B.W., voor zover van toepassing, wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2.     Offertes hebben een geldigheidsduur van tien dagen, en vervallen nadien automatisch en van rechtswege.
3.     Tenzij anders vermeld op de factuur, bestelbon, offerte of overeenkomst, dienen alle betalingen te gebeuren ten laatste acht dagen na het plaatsvinden van het evenement. Bij gebreke aan tijdige betaling zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling, enerzijds een interest van 1% per maand worden aangerekend, en anderzijds een forfaitaire schadevergoeding van 15% -met een minimum van €150,00 – voor de administratiekosten en voor de verwarring in de diensten van BV DD Kattebroek.
4.     De klant is ervan op de hoogte dat de zaal enkel mag gebruikt worden voor privé-doeleinden: de klant is als enige verantwoordelijk en moet erop toezien dat alle aanwezigen door hem zijn uitgenodigd. Hij is aansprakelijk voor alle aangerichte schade in de zaal en de bijhorende gedeelten van het gebouw zowel verricht door zijn genodigden als door de personen die de klant niet of niet persoonlijk uitgenodigd zou hebben.
5.     BV DD Kattebroek kan niet aansprakelijk gesteld worden voor alle mogelijke gebeurtenissen die het evenement zouden kunnen verstoren (ongevallen, diefstallen, schade van derden, nachtlawaai…) en waaraan BV DD Kattebroek geen schuld heeft.
6.     Eventueel te betalen taksen zoals auteursrechten (sabam) e.d. zijn ten laste van de klant, die dan ook de aanvraag moet indienen. Behoudens andersluidende bepalingen, zijn familiefeesten hiervan vrijgesteld. Met uitzondering van de door BV DD Kattebroek te regelen uitbatingsvergunning voor de feestzaal zelf, is de klant steeds zelf gehouden om na te gaan welke taksen en belastingen verschuldigd zijn n.a.v. het evenement, alsook welke toelatingen vereist zijn, en zal de klant hiervoor zelf de nodige opzoekingen verrichten.
7.     Het doorgeven van aantal personen dient schriftelijk te gebeuren, tien dagen vóór het evenement. Nadien betekent een vermindering van aantal personen geen vermindering van de eindfactuur. Wijzigingen binnen de tien dagen vóór het evenement worden aangerekend. 
8.     Annulatievoorwaarden: 

Indien de klant het evenement annuleert wordt hij gehouden tot de betaling van een schadevergoeding:
Indien de 
annulatie gebeurt 1 jaar of langer vóór het evenement betaalt de klant een schadevergoeding, gelijk aan de huurprijs van zaal.
Indien de 
annulatie gebeurt tussen 1 jaar en 8 maanden vóór het evenement wordt naast de reeds gevraagde huurprijs van de zaal een bijkomende schadevergoeding gevraagd van 20% van het minimumbedrag.
Indien de 
annulatie gebeurt tussen 8 maanden en 6 maanden vóór het evenement wordt naast de reeds gevraagde huurprijs van de zaal een bijkomende schadevergoeding gevraagd van 30% van het minimumbedrag. 
Indien de 
annulatie gebeurt tussen 6 maanden en 4 maanden vóór het evenement wordt naast de reeds gevraagde huurprijs van de zaal een bijkomende schadevergoeding gevraagd van 40% van het minimumbedrag.
Indien de 
annulatie gebeurt tussen 4 maanden en 1 maand vóór het evenement wordt naast de reeds gevraagde huurprijs van de zaal een bijkomende schadevergoeding gevraagd van 50% van het minimumbedrag. 
Indien de 
annulatie gebeurt tussen 1 maand en 10 dagen vóór het evenement wordt naast de reeds gevraagde huurprijs van de zaal een bijkomende schadevergoeding gevraagd van 65% van het offertebedrag.
Indien de 
annulatie gebeurt binnen de 10 dagen vóór het evenement wordt het volledige offertebedrag gefactureerd.
De schadevergoeding zal betaald moeten worden binnen de 8 dagen na de 
annulatie. De klant kan geen fout van derden inroepen om de afgelasting van het evenement te verantwoorden. Indien BV DD Kattebroek het contract verbreekt zullen gelijkaardige schadevergoedingen verschuldigd zijn aan de klant.
9.     Een niet-tijdige betaling van het voorschot zal eveneens beschouwd worden als een verbreking van de overeenkomst door de klant, met de gevolgen voorzien in art. 8.
10.   Volgens de wettelijke bepalingen zijn wij gehouden aan een algemeen rookverbod binnen onze lokalen. Iedere schending daarvan kan leiden tot de verwijdering van de overtreder van de terreinen van BV DD Kattebroek.
11.   De klant is ertoe gehouden alle door hem te organiseren bijkomende activiteiten tijdens het evenement (optredens, shows,…) vooraf aan te melden bij BV DD Kattebroek en daarvoor toestemming te vragen. Decoratie van de feestzaal dient vooraf met BV DD Kattebroek besproken te worden en vereist diens toestemming. Enkel de klant is verantwoordelijk voor de gehouden activiteiten en zal zich daarvoor extra verzekeren. BV DD Kattebroek draagt geen enkele aansprakelijkheid voor enige schade (rechtstreeks dan wel onrechtstreeks) die volgt uit of zijn oorzaak vindt in dergelijke activiteiten.
12.   De klant is als enige verantwoordelijk voor alle materiaal die hij of die met zijn toelating tijdens het evenement wordt aangebracht of gebruikt; De klant zal hiervoor desgevallend een aanvullende verzekering afsluiten.
13.   BV DD Kattebroek is geenszins verantwoordelijk voor enige schade van de klant en/of andere personen op het evenement, indiende klant enige van de verplichtingen van deze algemene voorwaarden schendt en/of indien de klant meer personen toelaat op het evenement dan voorzien in de overeenkomst of de offerte. Indien er meer personen aanwezig zijn op het evenement dan voorzien in de offerte of overeenkomst, dan zal de klant gehouden zijn tot het betalen van een bijkomende vergoeding, te bepalen door BV DD Kattebroek.
14.   BV DD Kattebroek is niet verantwoordelijk voor ongevallen, diefstal of schade in de feestzaal, noch op de parking van het terrein van de feestzaal, noch voor enige ongevallen op de openbare weg. Enkel de klant is verantwoordelijk voor alle vormen van overlast of schade die het evenement zou toebrengen aan omwonenden en/of derden.
15.   In geval van wangedrag of ingeval van overmatige of abusievelijke consumptie van alcohol, behoudt BV DD Kattebroek zich het recht om de toegang te ontzeggen tot de klant en/of diens genodigden die deze overlast bezorgen. Het bezit en/of gebruik van verdovende middelen tijdens de feestelijkheden en/of op het terrein van de feestzaal is strikt verboden en iedere vaststelling daarvan leidt tot de onmiddellijk verwijdering van deze personen van het terrein.
16.   In geval van overmacht in hoofde van BV DD Kattebroek, zal BV DD Kattebroek bevrijd zijn van iedere aansprakelijkheid.
17.   GDPR: Uw persoonsgegevens (naam, adres, rekeningnummer, geboortegegevens) worden verwerkt door BV DD KattebroekElegemstraat 160, 1700 Dilbeek, KBO0548.995.155 – tel. 02/466.18.98 – info@kattebroek.be. Uw gegevens worden uitsluitend verwerkt en bewaard met als doel onze contractuele verplichtingen te kunnen naleven, voor de duur die redelijkerwijze nodig is. Wij bezorgen deze gegevens niet aan derden. Uw rechten m.b.t. de verwerkte gegevens zijn de volgende: recht op toegang en inzage; recht op rechtzetting of aanvulling; recht op het wissen of beperking van de persoonsgegevens (behoudens indien wij de gegevens dienen te verwerken ingevolge een wettelijke verplichting of het uitvoeren van de overeenkomst),recht op overdraagbaarheid van de persoonsgegevens; recht van bezwaar tegen de verwerking van persoonsgegevens (inclusief recht tot verzet tegen verwerking voor doeleinden van direct marketing door middel van het uitschrijven op nieuwsbrieven e.d. door in deze e-mails op de “uitschrijven” of “unsubscribe” link te klikken); recht van intrekking van de toestemming(indien de verwerking louter gebaseerd is op een vooraf gegeven toestemming).Onze privacy-policy kan u integraal terug vinden op www.kattebroek.be/privacy Indien u één of meerdere van deze rechten wenst uit te oefenen of indien u vragen heeft omtrent de privacy policy, gelieve schriftelijk of telefonisch contact op te nemen met BV DD Kattebroek op het hierboven vermelde telefoonnummer of(email)adres, dan wel een klacht indienen bij de Gegevensbeschermings autoriteit gevestigd te Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, Tel. 02 274 48 00 / Fax. 02 27448 35 / e-mail: contact@apd-gba.be 
18.   Camerabewaking:   Er worden beelden gemaakt inde lokalen uitgebaat door BV DD Kattebroek conform de Wet van 21 maart 2007.
19.   Eventuele klachten moeten per aangetekende brief worden geformuleerd de eerste werkdag na het evenement.
20.   Alle betwistingen vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Rechtbanken te Brussel, of het vredegerecht van Lennik. 

© 2020 - Kattebroek | Event Venue